DEMOLAB

Visió: Ser referents i punt de trobada per al desenvolupament d'una societat més equitativa en un món sostenible, des de una xarxa global i solidària que posi en valor i a disposició, el coneixement i la innovació per a contribuir a la construcció de la cohesió social per a la millora constant dels territoris.

Missió: Realitzar projectes d'innovació territorial utilitzant la disciplina del disseny i les tecnologies com a eines per al millorament de la qualitat de vida de les persones, democratitzant l'accés al coneixement i a les noves tecnologies, fomentant el consum responsable, la participació social i treballant en el desenvolupament constant de noves eines per a la sostenibilitat territorial de la mà de la creació endo-tecnològica.

Línies de Treball: 1) Recerca i Desenvolupament i+D+i / 2) Educació i Formació / 3) I
nnovació i Territori / 4) Difusió i Posada en valor dels territoris a través del disseny, les noves tecnologies i la democratització del coneixement.

Idiomas